Stop n. 9

Su casellu

Cumenti eus nau a s'inghitzu sa strada dd'iant fata imprendidoris de su setori de sa linna e de su carboni, chi apustis si funt dedicaus puru a s'atividadi minerària. Fabricotti fiat sótziu de Cav. Semenza chi iat comporau sa propiedadi de su Conti Beltrami cuntzessionàriu de sa segada de sa linna in Sardigna po dispositzioni de su Conti Cavour. A s'àtera parti de sa strada ddoi iat una mata chi ddi narànt "Sa Mata 'e sa carena". Custu puntu in dónnia modu, depiat èssiri su "casellu" de cussa strada a pedàgiu in basi a su tonnellàgiu de is produtzionis prodúsias in susu.