Stop n. 7

"S'arramu Bobore"

Seus in unu puntu importanti de sa gruta (no chi is àterus no ddus siant), cumenti podeus biri sa largària si ammanniat meda, giai su dópiu de sa largària média e in sa bòvida ddoi at " buchi neri" (stampus nieddus). Custu acontessit ca su sistema de spacaduras revessas ( segundu parris autorevolis est unu subrascurrimentu ) N- S ingruxat una série de spacaduras cun diretzioni SW – NE. Custu fait in manera chi su protzessu càrsicu siat ammanniau, is àcuas, difatis tenint superfitzis magioris de truncadura innui incidi e difatis is stampus nieddus ("buchi neri") no funt àteru chi arramus antigus, est a nai chi esistiant innantis de cusssu chi seus percurrendi.

De s'esisténtzia de livellus bécius is speleólogus ndi funt sémpiri stétius cumbintus ma est in is annus '90 chi funt arrennéscius a ndi provai s'esisténtzia. Difatis un'apiculada in una colada at permítiu de nci pesai, in totali prus de centu metrus rispetu a su pranu stradali, fintzas a sistemas subrastantis cun unu livellu de gallerias prus o mancu a 40 metrus rispetu a sa cuota chi seus.

S'arramu est unu cundotu mannu chi si svilupat in diretzioni SW e presentat siat depósitus de ambientis subàcueus chi livellus bécius de scurrimentu e ancoras depósitus de aremadura de sa matessi genia de is chi ddoi at in s'intrada fòssili de su "Stampu 'e Pireddu". Custu si testimòngiat s'esisténtzia de su cursu de àcua a livellus meda prus artus de s'atuali e testimòngiat chi sa gruta atuali est s'evolutzioni gravitatzionali de unu sistema meda prus antigu. Faci a susu ddoi at putzus spantosus chi perou si serrant chentza rimédiu, intamis faci a SW sa serrada acontessit po nexi de depósitus.

Immui s'intrada est in unu cundotu in artziada chi si bit in su fundu de su muru de arroca Est.

S'arramu dd'ant dedicau a su babbu de Gianfranco Fais chi est stétiu unu de is isproradoris.