Stop n. 7b

"S'arramu Sud-Ovest"

A manu manca osservaus unu tretu innui sa galleria si allàdiat e addopiat su ladiori cosa sua. In custu casu puru est dèpiu a una fratura in diretzioni SW -NE (cussa famíllia de fraturas chi eus giai nau) e si aberrit, a manu manca, apustis de unas cantu coladas stalagmíticas, su "Ramu Sud — Ovest" nau puru Ramu de is sitzimurrus". Cust'arramu chi inghitzat cun unu passàgiu strintu chi fai intrai deretu a un'aposentu cun su pomentu prenu de stalagmitis, e de su cibériu (cúpola) in generi ocupada de sitzimurrus. Cust'aposentu a unu primu esàmini parit chentza prolungamentus ma cun una scalada fàtzili si lompit a una ventana chi portat, apustis de pagu tretu, a unu muntoni de perdas mannas chi ponint fini a s'arramu.

Innòi puru ddoi at "Gours" chi bessint spetacularis candu proit. 

Merescit atentzioni sa stalagmiti manna chi si ndi pesat solitària a s'inghitzu de s'arramu, ca tenit una caraterística chi dda rendit diferenti de totus is àteras incrostatzionis de sa Gruta de Santu Givanni: si tratat, difatis, de s'únicu "speleotema" chi at biu aumentai s'àcua de alimentatzioni intamis de smenguai. Custa particularidadi si cumprendit de sa forma esterna chi cunsistit in una série de puntas una asuba de s'una a s'àtera, de mannària crescenti faci a susu; custas puntas in sa parti bàscia presentant sbuidus prus o mancu mannus e coladas piticas. Totus custus particularis inditant cumenti sa stalagmiti no est in echilíbriu cun su diàmetru ma punnat a ddu aumentai a lestru. Si scit chi su diàmetru esternu de una stalagmiti dipendit scéti de sa cantidadi de àcua chi dda alimentat, est craru chi custa stalagmiti immui est arritzendi una cantidadi magiori de àcua chi in passau. Giaichí totu is àteras incrostatzionis de sa gruta parint ammostai una smenguadura de s'alimentatzioni ( cun efetus climàticus crarus) est craru chi in custu casu spetzíficu est unu fenòmenu scéti locali chi dipentit cun probbabbilidadi de s'alladiamentu de is bucas de alimentatzioni e cun sa catura de àtera àcua chi unu tempus bessiat a pillu no diretamenti asuba de custa stalagmiti.