Stop n. 6b

"Sistema de spacaduras revessas"

Eus fatu prus o mancu 70 metrus in sa galleria chi at cambiau forma meda, in custa fasi est evidenti sa bisura tetónica (costrutiva) de su prefilu. Difatis, custa forma a triàngulu scalenu cun sa punta de su cibóriu (cúpola) est dépia a sa discordàntzia angulari intra de sa dispositzioni de su cumplessu de asuba ( a manu manca) est diferenti meda de sa de substratu (muru a manu dereta). Osservai, cumenti eus acinnau innantis, chi sparessint is formas atundadas de su sistema de scurrimentu a setzioni prena, poita, difatis, seus acanta a su puntu de surbidura e is portadas mancai mannas no ant interessau totu sa setzioni. Podeus osservai ancoras chi s'incrostatzioni interessat pruschetotu sa pareti de manu manca a testimóngiu de su fatu chi sa filtradura acontessit in custu setori. Intra de is incrostatzionis osservai sa de manu manca chi podit parri simpli ma cuntenit informatzionis importantis asuba de su protzessu de naturalizatzioni noba in atu apustis de su divietu passàgiu de is màchinas. 

​ S'incrostatzioni de colori scuru, dépiu a is pillus de pruini artziau de is màchinas e puru is arrestus carboniosus de is scàrrigus, est coberrendusí de unu pillu nou de calcite bianca. Su biancu est dépiu a su Carbonau de Càlciu praticamenti puru chi est depositendusí. In generi in is grutas turísticas contant sa paristória chi sa créscita de is incrostatzionis est de unu centimetru dónnia 100-1000 annus, custus númurus funt diversus a segunda de sa fantasia de sa ghia. Sa créscita de is incrostatzionis est in funtzioni de una série de paràmetrus variàbbilis meda e andant de sa portada de s'àcua de incrostadura a sa cuntzentratzioni de sa CO2 (anidridi carbónica), de sa pressioni partziali de custa a sa temperadura de su logu. A sa fini determinai sa velotzidadi est possíbbili scéti cun unu cuntrollu micrométricu. In custu casu podeus nai chi su pillu biancu chi seis biendi s'est formau de su 1998 a oi; cumenti a esémpiu podeus nai chi in una miniera de su brescianu est stétia agatada una scala de linna chi presentat pillus de calcite de prus de 40 centímetrus e custu protzessu est acontéssiu de is Annus '60 ( candu sa miniera fiat ativa) a oi.