Stop n. 6a

"Su Stampu 'e Pireddu"

In custu puntu seus ananti a su chi est s'arramu prus mannu de sa gruta; funt giai tres Km. de cundotus, in generi de origini freàtica, alternaus a tretus in fratura. S'arramu printzipali chi si svilupat in diretzioni SW (Sud-Ovest), lompit a is arramus ativus de sa gruta. Custus funt una série de Iaghixeddus e in s'úrtimu s'innescat unu sifoni chi portat a una parti a palas innui currit su frúmini, su chi alimentat sa mitza. S'arriu(torrenti) ndi benit de una mitza vauclusana (tipu su Cologone po si cumprendi) in custu cuntestu is isproraduras cun técnicas speleosubbàcueas ant sodigau unu profundidadi de prus de 80 metrus cun unu svilupu in Iongària de prus de 300 metrus de gallerias allagadas. A prus o mancu 150 metrus de s'intrada, in s'arramu printzipali, atóbiat s'arramu Nord. Est unu sistema de gallerias freàticas, po su prus de mannària pitica, is isproratzionis de custas (acontéssias in is Annus '80) ant impenniau meda is isproradoris. Is cundotus fiant, difatis, interrómpius 6 bortas de sifonis prenus de arena e de aremadura chi ant dépiu sgavai po s'avantzada. Cumenti s'est giai nau, custu est s'arramu ativu de sa gruta, in casu de proina meda, s'àcua suterranea non arrannescit prus a ndi bessiri totu de sa mitza e prenit totus is cundotus de Su stampu 'e Pireddu ghetendisinci in su frúmini de sa gruta cun portadas mannas, tenei contu chi s'àcua allagat cundotus de prus de 30 metrus cuadraus e torrat a artziai prus de 10 metrus po ndi bessiri de s'intrada. Custu fenòmentu spricat, cuntestualizadas a àteras eras e sa proina, is cibòrius de is cundotas a càrrigu prenu chi inghitzant de custu puntu a nci calai. Totu s'àtera parti de sa gruta at patiu s'ingrutamentu de su frúmini Sa Duchessa e, duncas, po su prus est crésciu in superfitzi mancai cun grandu portadas. 


Is paristórias


A Su stampu 'e Pireddu funt assotziadas, a livellu de bidda, paristórias asuba de su nómini Pireddu. Una paristória fantasiosa naràt chi Pireddu fiat unu bandiu chi si cuat innòi, chi ddoi iat lagus mannus chi issu navigàt cun una barca e chi adderetura, podiat bessiri acantu de Igrèsias. Is isproratzionis ant dennegau custas boxis e parit prus probbàbbili chi Pireddu fiat unu pagu de bonu chi est stétiu giustiziau a sa sarda e ghetau in sa gruta innui est stétiu agatau. Ma is paristórias no faint parti de unu discursu chi depit arriguardai in manera rigorosa sa gruta e is sinnificaus cosa sua.