Stop n. 5a

"Galleria cun bòvida arretundada"

Sa gruta, cumenti a totus is grutas, est un'arcivu de su tempus. Tenint medas informatzionis scritas in is murus, s'evolutzioni cosa sua dda descriint is formas, is incrostatzionis chi cuntenit.

In custu casu si podit osservai chi sa parti arta de sa setzioni de sa galleria tenit una forma circulari e no est unu casu; in domu is tubbus chi umperaus po s'àcua funt setzionis tubbolaris. Custu poita sa setzioni tubbolari est sa chi tenit sa setzioni útili prus manna in unu spàtziu mínimu. No at inventau nudda, at scéti scobertu, poita custu est in natura. In gruta candu ddoi at àcua meda, custa òcupat de unu totu sa setzioni chi bessit tzirculari e duncas tubbolari in is tres dimensionis; ancoras, in is murus podeus ligi sa mannària de is flussus chi dda percurriant. S'arrastu de is flussus, chi funt cussas intzisionis a tzimbóriu o a ellissi de mannària diferenti, si narant "scallops" in italianu e funt, in manera prus pagu eleganti "corpus de sgúbbia". Sa mannària insoru est a s'imbressi proportzionali a sa velotzidadi de flussu Torrendi a inghitzai, sa parti de pitzus est de forma tzirculari a testimongiai sa primu fasi de scurrimentu a càrrigu prenu e in setzioni tubbolari, custa si narat "cundota fortzada" e su su regimi de s'àcua est benosu (freàticu).

Apustis càmbiat calincuna cosa, cun probbabbilidadi una smenguadura forti de sa portada acapiada a unu càmbiu de sa cantidadi de s'àcua chi proit e s'evolutzioni sighit cun scurrimentu líbberu in superfitzi ( cumenti s'arriu atuali po si cumprendi). In custa fasi su protzessu corrosivu ( e de arrasigadura) sighit po fortza de gravidadi e influentzau de is variatzionis chi sinnant in is murus is surcus de batenti. Custu tipu de atzioni donat a sa galleria sa forma clàssica a "buca de serradura" (cussas bécias). De sa mannària de su passàgiu tubbolari originàriu podeus cumprendi chi nci curriat una grandu portada de àcua. Podeus fueddai de unus cantu milli metrus cubbus a su segundu.