Stop n. 2a

"Su vasixeddu"

Apustis de su tretu deretu cumenti si podit biri sa gruta piegat a manu manca e agoa bieus poita. In su muru a manu dereta si podint biri is surcus de batenti de s'arriu ma custu puntu tenit un'àteru sinnificau. Osservai sa colada in su muru a manu manca, in su cabudanni de su 1972 in s'interis de un'isproratzioni de su Speleo Club Domusnoas custu dd'ant scalau e asuba ant agatau una funtana. Su speleòlogu iat bodditu una perda po averiguai sa profundidadi ma cun grandu spantu sa perda boddita fiat intamis unu vasixeddu neolíticu. Mannu fiat stétiu su prexu po sa scoberta, fiat su primu repertu sanu de sa gruta. Su repertu agoa dd'at studiau Prof. Enrico Atzeni chi iat decrarau e pubblicau chi fiat unu "unicum" in Sardigna po tipu de intzisioni e dd'iat paragonau a su vasu campaniformi a buca cuadrada de s'Emília Romagna. Su repertu est custodiau in sa Biblioteca Comunali de Domusnoas.